Subscribe to RSS - 陝縣

您在這裡

陝縣

李建中

漢語拼音
Li JianZhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.一級警監警銜。

張丁華

漢語拼音
Zhang Dinghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1933 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

貟小蘇

漢語拼音
Yun Xiaosu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註