Subscribe to RSS - 鹽城

您在這裡

鹽城

喬宗淮

漢語拼音
Qiao Zonghuai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1944 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"前外交部長喬冠華之子 重慶出生"

王兆成

漢語拼音
Wang Zhaocheng
性別 年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉古昌

漢語拼音
Liu Guchang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1946 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

卞耀武

漢語拼音
Bian Yaowu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1936 / 4
死亡
2018 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃岳忠

漢語拼音
Huang Yuezhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周慕堯

漢語拼音
Zhou Muyao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1965/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副研究員

黃高成

漢語拼音
Huang Gaocheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1949 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1968/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1968/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吉佩定

漢語拼音
Ji Peiding
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋克達

漢語拼音
Song Keda
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1928 / 7
死亡
1995 / 9
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1944/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名宋崇寬(Song Chongkuan)

頁面