Subscribe to RSS - 保定

您在這裡

保定

陳新

漢語拼音
Chen Xin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李樹深

漢語拼音
Li ShuShen
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

駱源

漢語拼音
Luo Yuan 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王亞杰

漢語拼音
Wang Yajie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1955 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

陳旭

漢語拼音
Chen Xu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
北美洲
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮直

漢語拼音
Feng Zhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1918 / 8
死亡
2007 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1935/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉長喜

漢語拼音
Liu Changxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

郝林海

漢語拼音
Hao Linhai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1973/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王亞杰

漢語拼音
Wang Yajie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

石宗源

漢語拼音
Shi Zongyuan
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 7
死亡
2013 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註