Subscribe to RSS - 江蘇

您在這裡

江蘇

任榮發

漢語拼音
Ren Rongfa 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄒加怡

漢語拼音
Zou Jiayi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
西歐
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

范一飛

漢語拼音
Fan Yifei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁孝文

漢語拼音
Ding Xiaowen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊紀珂

漢語拼音
Yang Ji Ke
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1921 / 11
死亡
2015 / 10
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1988年5月加入中國致公黨,後任致公黨第九屆、第十屆中央副主席,致公黨第十一屆、十二屆中央名譽副主席。

李道明

漢語拼音
Li Daoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁強

漢語拼音
Yuan Giang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973入伍
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔡其華

漢語拼音
Cai Qihua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1974/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周學文

漢語拼音
Zhou Xuewen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉仲侯

漢語拼音
Liu Zhonghou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1924 / 2
死亡
2015 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1942/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面