Subscribe to RSS - 江蘇

您在這裡

江蘇

趙天翔

漢語拼音
Zhao Tianxiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張明才

漢語拼音
Zhang Mingcai
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

戴振東

漢語拼音
Dai Zhendong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

費加兵

漢語拼音
Fei Jiabing
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

王兆耀

漢語拼音
Wang Zhaoyao 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

祝樹民

漢語拼音
Zhu Shumin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈榮林

漢語拼音
Shen Ronglin
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
武警大校

龔明洪

漢語拼音
Gong Minghong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
武警大校

翟小衡

漢語拼音
Zhai Xiaoheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/10
共青團
特殊關係 備註

劉季幸

漢語拼音
Liu Chihsing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面