Subscribe to RSS - 江蘇

您在這裡

江蘇

楊光啟

漢語拼音
Yang GuangQi
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1927 / 11
死亡
2017 / 3
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧彥

漢語拼音
Lu Yan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

季曉南

漢語拼音
Ji XiaoNan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1972/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉海星

漢語拼音
Liu HaiXing
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗
其他
留學國家
西歐
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

秦華孫

漢語拼音
Qin HuaSun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1935 / 9
死亡
2017 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉容平

漢語拼音
Liu RongPing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1975/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫如林

漢語拼音
Sun RuLin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫康林

漢語拼音
Sun KangLin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1970/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王明珠

漢語拼音
Wang Mingzhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱林森

漢語拼音
Zhu Linsen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2003/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面