Subscribe to RSS - 江蘇

您在這裡

江蘇

宋丹

漢語拼音
Song Dan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張敬華

漢語拼音
Zhang Jinghua 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高潮

漢語拼音
Gao Chao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

花建慧

漢語拼音
Hua Jianhui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李逸平

漢語拼音
Li Yiping 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王陸進

漢語拼音
Wang Lujin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任榮發

漢語拼音
Ren Rongfa 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄒加怡

漢語拼音
Zou Jiayi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

范一飛

漢語拼音
Fan Yifei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁孝文

漢語拼音
Ding Xiaowen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面