Subscribe to RSS - 大方

您在這裡

大方

任湘生

漢語拼音
Ren XiangSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1975/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.副研究員。

黃家培

漢語拼音
Huang Jiapei
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/8
出生地
政黨 入黨時間
1957/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

殷敦厚

漢語拼音
Duan Dunhou
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
白族