Subscribe to RSS - 上海市

您在這裡

上海市

鍾燕群

漢語拼音
Zhong Yanqun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

顧作霖

漢語拼音
Gu Zuolin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1908 / 1
死亡
1934 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1925
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1926
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

諸惠芬

漢語拼音
Zhu Huifen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1956/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1962/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡逸洲

漢語拼音
Hu Yizhou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1928
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

干志堅

漢語拼音
Gan Zhijian
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1927 / 12
死亡
2010 / 5
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅立民

漢語拼音
Fu Limin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1936 / 8
死亡
2011 / 7
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1957/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高尚全

漢語拼音
Gao Shangquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1929 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

殷介炎

漢語拼音
Yin Jieyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1940
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐頌陶

漢語拼音
Xu Songtao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1938 / 1
死亡
2016 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1962/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2009年6月,退休

劉倫賢

漢語拼音
Liu Lunxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 12
死亡
2017 / 12
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1960/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面