Subscribe to RSS - 江蘇

您在這裡

江蘇

丁興農

漢語拼音
Ding Xingnong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黄雪平

漢語拼音
Huang XuePing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
西歐
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊立璇

漢語拼音
Yang LiXuan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921 / 2
死亡
2017 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳仁忠

漢語拼音
Wu RenZhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 12
死亡
2017 / 6
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1964/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐俊寶

漢語拼音
Xu JunBao
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1937 / 3
死亡
2017 / 7
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1956/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

顧以健

漢語拼音
Gu YiJian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1922 / 2
死亡
2017 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1940
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周嘉愛

漢語拼音
Zhou JiaAi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1980/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡明

漢語拼音
Hu Ming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陸磊

漢語拼音
Lu Lei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1970 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韋昌進

漢語拼音
Wei ChangJin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1965 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面