Subscribe to RSS - 揚州

您在這裡

揚州

樂玉成

漢語拼音
Le Yucheng
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

許永祥

漢語拼音
Xu Yongxiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

祝樹民

漢語拼音
Zhu Shumin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周光宏

漢語拼音
Zhou Guanghong 
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

吳國華

漢語拼音
Wu Guohua
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1957 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1979
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李偉

漢語拼音
Li wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡問鳴

漢語拼音
Hu Wenming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李朋

漢語拼音
Li Peng
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1921 / 6
死亡
2008 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946/10
共青團
特殊關係 備註
原名倪代新

李智勇

漢語拼音
Li Zhiyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔣如銘

漢語拼音
Jiang Ruming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/11
共青團
特殊關係 備註
副教授

頁面