Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

王曉萍

漢語拼音
Wang Xiaoping 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

余蔚平

漢語拼音
Yu Weiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張秀龍

漢語拼音
Zhang Xiulong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1914 / 2
死亡
2015 / 10
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1930
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

岳中明

漢語拼音
Yue Zhongming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1981/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張嚴

漢語拼音
Zhang Yan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

秦天

漢語拼音
Qin Tian
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1973
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

余蔚平

漢語拼音
Yu Weiping 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈金倫

漢語拼音
Shen Jinlun
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
武警少將

譚江山

漢語拼音
Tan Jiangshan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1966 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1983/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
海軍少將

陳強

漢語拼音
Chen Qiang
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面