Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

梁惠玲

漢語拼音
Liang Huiling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

石正露

漢語拼音
Shi Zhenglu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

馮世平

漢語拼音
Feng Shiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

萬勇

漢語拼音
Wan Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

肖天亮

漢語拼音
Xiao Tianliang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1979
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳社洲

漢語拼音
Wu Shezhou 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周澤民

漢語拼音
Zhou Zemin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/11
共青團
特殊關係 備註

羅俊

漢語拼音
Luo Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

楊波

漢語拼音
Yang Bo
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁譽柏

漢語拼音
Yuan Yubai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1976/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面