Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

江金權

漢語拼音
Jiang Jin Quan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁華智

漢語拼音
Yuan Huazhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何仁學

漢語拼音
He Renxue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙飛

漢語拼音
Zhao Fei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

聶海勝

漢語拼音
Nie Haisheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1983/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林克慶

漢語拼音
Lin Keqing 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1988/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳述賢

漢語拼音
Chen Shuxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1971/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周龍

漢語拼音
Zhou Long 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917 / 9
死亡
2016 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1932/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

范興元

漢語拼音
Fan Xingyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭建華

漢語拼音
Quo Jianhua
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面