Subscribe to RSS - 湖北

您在這裡

湖北

李兵

漢語拼音
Li Bing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

汪浩

漢語拼音
Wang Hao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917 / 12
死亡
2018 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作
1930/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黎昌晉

漢語拼音
Li Changjin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1958 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1976
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉德彬

漢語拼音
Liu DeBin
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1914 / 6
死亡
2017 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1930/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1932/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊金成

漢語拼音
Yang Jincheng
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/8
出生地
政黨 入黨時間
1994/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

卞曉明

漢語拼音
Bian XiaoMing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蘭吉銀

漢語拼音
Lan JiYin
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張振高

漢語拼音
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1987
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張黎明

漢語拼音
Zhang Liming
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王祥明

漢語拼音
Wang Xiangming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面