Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

王振有

漢語拼音
Wang Zhenyou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1975/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/9
共青團
特殊關係 備註

趙英富

漢語拼音
Zhao Yingfu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1938 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
1988/9 海軍少將 1997/7 海軍中將 2001/7 退役

吳家民

漢語拼音
Wu Jiamin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1932
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1947/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950
共青團
特殊關係 備註

邵榮棠

漢語拼音
Shao Rongtang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1932 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1947/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳奇夫

漢語拼音
Chen Qifu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

趙紅巍

漢語拼音
Zhao Hongwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

高宏彬

漢語拼音
Gao Hongbin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1971 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/11
共青團
正副處級
特殊關係 備註

趙長青

漢語拼音
Zhao Changqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1970/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/11
共青團
特殊關係 備註

白松濤

漢語拼音
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1995/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/4
共青團
正副處級
特殊關係 備註

于大清

漢語拼音
Yu Daqing
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1975/?
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/?
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面