Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

王爾乘

漢語拼音
Wang Ercheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉喜中

漢語拼音
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
2015 / 4
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1947
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年4月19日在廣州因病醫治無效逝世,享年85歲。 曾榮獲勝利功勳榮譽章。

劉明利

漢語拼音
Liu Mingli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
海軍中將

隋振江

漢語拼音
Sui Zhenjiang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳景元

漢語拼音
Chen Jingyuan
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
美國
出生
1962 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

安兆慶

漢語拼音
An Zhaoqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
空軍中將軍銜

邱月潮

漢語拼音
Qiu Yuechao 
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
大校

李雷

漢語拼音
Li Lei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
短期進修
留學國家
俄國
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

暴彥巴圖

漢語拼音
Baoyanbatu
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1922 / 1
死亡
2015 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1946/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946
共青團
特殊關係 備註

冮瑞

漢語拼音
Jiang Rui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2016/9,涉入遼寧省賄選案,辭去省人大代表

頁面