Subscribe to RSS - 遼寧

您在這裡

遼寧

夏德仁

漢語拼音
Xia Deren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1955 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1974/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
金融學博士、教授、博士生導師

牛玉儒

漢語拼音
Niu Yuru
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1952 / 11
死亡
2004 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

解學智

漢語拼音
Xie Xuezhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1976/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
經濟學教授

王春正

漢語拼音
Wang Chunzheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1964/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李昌安

漢語拼音
Li Changan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1935 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1951/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

欒恩杰

漢語拼音
Luan Enjie
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1940 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

戴杰

漢語拼音
Dai Jie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1928 / 8
死亡
2011 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅志寰

漢語拼音
Fu Zhihuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1938 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1959/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
研究員級高級工程師

李子彬

漢語拼音
Li Zibin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1940 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

房維中

漢語拼音
Fang Weizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1928 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1948/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面