Subscribe to RSS - 河南

您在這裡

河南

張超超

漢語拼音
Zhang Chaochao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1995/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董尤心

漢語拼音
Dong Youxin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/9
共青團
特殊關係 備註

劉俊臣

漢語拼音
Liu Junchen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
特殊關係 備註

榮蘭祥

漢語拼音
Rong Lanxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
民建會員 “全球百家中華儒商人物” 山東省十大傑出青年農民 首屆優秀泉城社會主義建設者 2014/12/05,榮蘭祥就超生和多張身份證問題公開道歉、辭職

陳強

漢語拼音
Chen Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1975/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李松山

漢語拼音
Li Songshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
俄國
出生
1956 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1974/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宗國英

漢語拼音
Zong Guoying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張清杰

漢語拼音
Zhang Qingjie 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

張延華

漢語拼音
Zhang Yanhua 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

楊宗凱

漢語拼音
Yang Zongka
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
其他
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1991
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983
共青團
特殊關係 備註

頁面