Subscribe to RSS - 河南

您在這裡

河南

張清杰

漢語拼音
Zhang Qingjie 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

張延華

漢語拼音
Zhang Yanhua 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

楊宗凱

漢語拼音
Yang Zongka
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
其他
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1991
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983
共青團
特殊關係 備註

李宇明

漢語拼音
Li Yuming 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

王炯

漢語拼音
Wang Jiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王恆勤

漢語拼音
Wang Hengqin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

鄭清智

漢語拼音
Zheng Qingzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1952 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註
高級會計師

杜航偉

漢語拼音
Du Hangwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

山紅紅

漢語拼音
Shan Honghong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
其他
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

于世良

漢語拼音
Yu Shiliang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1978/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/2
共青團
特殊關係 備註
國務院政府特殊津貼,獲第五屆全國優秀創業企業家稱號

頁面