Subscribe to RSS - 河南

您在這裡

河南

呂建成

漢語拼音
Lu Jiancheng
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/4
共青團
特殊關係 備註

李清和

漢語拼音
Li Chinghe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王雪非

漢語拼音
Wang Xuefei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

段喜中

漢語拼音
Duan Xizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1979/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李海洋

漢語拼音
Li Haiyang 
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

李克讓

漢語拼音
Li Kerang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

王海濤

漢語拼音
Wang Haitao
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

任天佑

漢語拼音
Ren Tianyou 
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董文標

漢語拼音
Dong Wenbiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

張超超

漢語拼音
Zhang Chaochao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1995/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面