Subscribe to RSS - 河南

您在這裡

河南

左軍

漢語拼音
Zuo Jun 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高平階

漢語拼音
Gao Pingjie
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1926
死亡
2015 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張延昆

漢語拼音
Zhang Yankun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋海航

漢語拼音
Song Haihang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李超

漢語拼音
Li Chao 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王廣華

漢語拼音
Wang Guanghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
西歐
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉發慶

漢語拼音
Liu Faqing
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗
短期進修
留學國家
俄國
出生
1964 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1982/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王明貴

漢語拼音
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陶炳蘭

漢語拼音
Tao Binglan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李玉超

漢語拼音
Li Yuchao
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

頁面