Subscribe to RSS - 河南

您在這裡

河南

冀國強

漢語拼音
Ji GuoQiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李建中

漢語拼音
Li JianZhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.一級警監警銜。

王鐵

漢語拼音
Wang Tie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1974/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2018/8/17因涉嫌嚴重違紀違法被查。

王宇燕

漢語拼音
Wang YuYan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1966 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姚新民

漢語拼音
Yao XinMin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王艷玲

漢語拼音
Wang YanLing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

程麗華

漢語拼音
Cheng LiHua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓榮華

漢語拼音
Han RongHua
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1929 / 12
死亡
2017 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1955/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王鏡如

漢語拼音
Wang JingRu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917 / 11
死亡
2017 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙潤田

漢語拼音
Zhao RunTian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面