Subscribe to RSS - 河南

您在這裡

河南

郭元強

漢語拼音
Guo YuanQiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

田立文

漢語拼音
Tian LiWen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
西歐
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

程志明

漢語拼音
Cheng ZhiMing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魏敬齋

漢語拼音
Wei JingZhai
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920 / 10
死亡
2017 / 6
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1935/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

侯淅珉

漢語拼音
Hou XiMin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王永慶

漢語拼音
Wang YongQing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.高級會計師。

汪濱

漢語拼音
Wang Bin
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1923 / 11
死亡
2017 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

章岩

漢語拼音
Zhang Yan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919
死亡
2017 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬須倫

漢語拼音
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉海濤

漢語拼音
Liu Haitao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面