Subscribe to RSS - 貴州

您在這裡

貴州

滕紅

漢語拼音
Teng Hong
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/5
共青團
正副處級
特殊關係 備註

馬雷

漢語拼音
Ma Lei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/3
共青團
正副處級
特殊關係 備註

王盛槐

漢語拼音
Wang Shenghuai
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/7
共青團
特殊關係 備註
土家族

秦如培

漢語拼音
Qin rupei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳鳴明

漢語拼音
Chen Mingming
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張宗益

漢語拼音
Zhang ZongYi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1988
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王若飛

漢語拼音
Wang Ruofei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1896 / 10
死亡
1946 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1923/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"原名王蔭生,又名王大倫,號繼仁,化名仲山、余非、黃敬齋。 其子王興為前兵器工業總公司外事局局長(已退休)。王若飞之子王兴:踏寻父亲的红色足迹,http://www.shuanghedong.cn/bbs/viewthread.php?tid=247"

陳實

漢語拼音
Chen shi
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1995/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳華祥

漢語拼音
Chen hua xiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王培安

漢語拼音
Wang Peian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面