Subscribe to RSS - 河南

您在這裡

河南

尹中卿

漢語拼音
Yin ZhongQing
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高友東

漢語拼音
Gao YouDong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民進成員。

詹成付

漢語拼音
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈瑩

漢語拼音
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜捷

漢語拼音
Du Jie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/8
共青團
正副處級
特殊關係 備註

吳海昆

漢語拼音
Wu HaiKun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張黎

漢語拼音
Zhang Li
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

彭友東

漢語拼音
Peng YouDong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

楊冠軍

漢語拼音
Yang GuanJun
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李殿勳

漢語拼音
Li DianXun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面