Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

陳長壽

漢語拼音
Chen Zhangshou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976年2月
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979年7月
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王碧含

漢語拼音
Wang Bihan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

彭錦清

漢語拼音
Peng Jinqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃漢昇

漢語拼音
Huang Hansheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳雲賢

漢語拼音
Chen Yunxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林武

漢語拼音
Lin Wu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

江玉平

漢語拼音
Jiang Yuping 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

洪仕建

漢語拼音
Hong Shijian 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

阮嘉明

漢語拼音
Ruan Jiaming
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1978/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
武警少將

林水明

漢語拼音
Lin Shuiming
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面