Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

周聯清

漢語拼音
zhōu liánqīng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
第十一屆全國人大代表,第十二屆全國人大代表,中共福建省第九屆委員會委員

陳長壽

漢語拼音
Chen Zhangshou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976年2月
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979年7月
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王碧含

漢語拼音
Wang Bihan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

彭錦清

漢語拼音
Peng Jinqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃漢昇

漢語拼音
Huang Hansheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳雲賢

漢語拼音
Chen Yunxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林武

漢語拼音
Lin Wu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

江玉平

漢語拼音
Jiang Yuping 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

洪仕建

漢語拼音
Hong Shijian 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

阮嘉明

漢語拼音
Ruan Jiaming
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1978/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
武警少將

頁面