Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

黃建發

漢語拼音
Huang JianFa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

許昆林

漢語拼音
Xu KunLin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/3
共青團
正副處級
特殊關係 備註

翁祖亮

漢語拼音
Weng ZuLiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葉建春

漢語拼音
Ye JianChun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王崑

漢語拼音
Wang Kun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1991/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭璇

漢語拼音
Zheng Xuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳向先

漢語拼音
Chen XiangXian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1953 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李德金

漢語拼音
Li DeJin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳俊卿

漢語拼音
Chen JunQing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳肇雄

漢語拼音
Chen Zhaoxiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1985/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面