Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

項南

漢語拼音
Xiang Nan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1918 / 11
死亡
1997 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1941/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林開欽

漢語拼音
Lin Kaiqin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1934 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1952/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳抗甫

漢語拼音
Chen Kangfu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1993
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三學社

周時昌

漢語拼音
Zhou Shichang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳彬藩

漢語拼音
Chen Binfan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1934 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭炳清

漢語拼音
Zheng Bingqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1937 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1953/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1988年被授予少將軍銜 1993年晉升中將軍銜

韓南鵬

漢語拼音
Han Nanpeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1932 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1996年加入中國民主同盟

游寧豐

漢語拼音
You Ningfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁壽岳

漢語拼音
Ding Shouyue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1944 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳秀榕

漢語拼音
Chen Xiurong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

頁面