Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

朱亞衍

漢語拼音
Zhu Yayan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1944 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳青田

漢語拼音
Wu Qingtian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 8
死亡
2006 / 10
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1962/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃小晶

漢語拼音
Huang Xiaojing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註
"職級:正省級 從政前職業:中學教員 "

洪永世

漢語拼音
Hong Yongshi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1942 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張家坤

漢語拼音
Zhang Jiakun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃瑞霖

漢語拼音
Huang Ruilin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

梁綺萍

漢語拼音
Liang Qiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

石兆彬

漢語拼音
Shi Zhaobin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
"2001/9後被開除黨籍與公職 2002/3因為受賄罪判處有期徒刑十三年。"

黃文麟

漢語拼音
Huang Wenlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1934 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1951
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王建雙

漢語拼音
Wang Jianshuang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1955
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面