Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

林炳堯

漢語拼音
Lin Bingyao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1944 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林尊龍

漢語拼音
Lin Zunlong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1961/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1963/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭立中

漢語拼音
Zheng Lizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"職級:副部級 從政前職業:工人(地質隊) 特別身份:①地方資深幹部(福建),②中共對台工作系統幹部"

李禮輝

漢語拼音
Li Lihui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1952 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1977/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳修平

漢語拼音
Wu Xiuping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1927 / 7
死亡
2016 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1947/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃松祿

漢語拼音
Huang Songlu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1939 / 11
死亡
2005 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1962/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳營官

漢語拼音
Chen Yingguan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1944 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳希滔

漢語拼音
Chen Xitao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1943 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊英昌

漢語拼音
Yang Yingchang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1934 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1951
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳芸

漢語拼音
Chen Yun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級經濟師

頁面