Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

李川

漢語拼音
Li Chuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
在職研究生學歷,經濟學碩士

葉雙瑜

漢語拼音
Ye Shuangyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
在職研究生學歷,經濟學碩士

鄭光迪

漢語拼音
Zheng Guangdi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1934 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1956/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名楊光迪

何康

漢語拼音
He Kang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1923 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1939/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
名譽博士

許又聲

漢語拼音
Xu Yousheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林炳輝

漢語拼音
Lin Binghui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1950 / 11
死亡
2008 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

祝列克

漢語拼音
Zhu Lieke
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1957
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1975
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

邱曉華

漢語拼音
Qiu Xiaohua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
其他
出生
1958 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級統計師

周太彤

漢語拼音
Zhou Taitong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1952 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1969/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂飛杰

漢語拼音
Lu Feijie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1943 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面