Subscribe to RSS - 福建

您在這裡

福建

藍榮玉

漢語拼音
Lan Rongyu
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1914 / 10
死亡
1980 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1929
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1933
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

賴際發

漢語拼音
Lai Jifa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1910 / 10
死亡
1982 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1926
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1928/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名賴致華

江禮銀

漢語拼音
Jiang Liyin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1933 / 5
死亡
1991 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1956/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名江輝;後被開除黨籍

陳少勇

漢語拼音
Chen Shaoyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張燮飛

漢語拼音
Zhang Xiefei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
共青團福建省委副書記

郭生練

漢語拼音
Kuo Shenglian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1997/3加入中國民主同盟

李雪瑩

漢語拼音
Li Xueying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1941 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蘇新添

漢語拼音
Su Xintian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王松鶴

漢語拼音
Wang Songhe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳嘯宏

漢語拼音
Chen Xiaohong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1971/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副研究員

頁面