Subscribe to RSS - 棗莊

您在這裡

棗莊

李繼祥

漢語拼音
Li JiXiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920 / 1
死亡
2017 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王曉

漢語拼音
Wang Xiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉志剛

漢語拼音
Liu Zhigang 
性別 年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1974/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/12
共青團
特殊關係 備註

崔昌軍

漢語拼音
Cui Changjun
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李家祥

漢語拼音
Li Jiaxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/5
共青團
特殊關係 備註

張岳琦

漢語拼音
Zhang Yueqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1938 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王曉

漢語拼音
Wang Xiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張岳琦

漢語拼音
Zhang Yueqi
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1938 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註