Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

王煒

漢語拼音
Wang Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

于春生

漢語拼音
Yu Chunsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1979/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉永順

漢語拼音
Liu Yongshun 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1941 / 3
死亡
2015 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/12
共青團
特殊關係 備註

孫立成

漢語拼音
Sun Licheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
特殊關係 備註
一級警監警銜

于秀棟

漢語拼音
Yu Xiudong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李秀寶

漢語拼音
Li Xiubao
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1977/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓勝延

漢語拼音
Han Shengyan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張海青

漢語拼音
Zhang HaiQing
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉振立

漢語拼音
Liu Zhenli 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1983/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王力

漢語拼音
Wang Li
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面