Subscribe to RSS - 河北

您在這裡

河北

高志立

漢語拼音
Gao Zhili
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

商黎光

漢語拼音
Shang LiGuang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

邢國輝

漢語拼音
Xing Guohui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

谷震東

漢語拼音
Gu Zhendong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920 / 1
死亡
2016 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王清憲

漢語拼音
Wang Qingxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬懿

漢語拼音
Ma Yi
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李樹銘

漢語拼音
Li Shuming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

齊鍵

漢語拼音
Qi Jian
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1930 / 4
死亡
2016 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1945/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

謝新穎

漢語拼音
Xie Xinying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1923 / 3
死亡
2016 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王少軍

漢語拼音
Wang Shaojun1
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面