Subscribe to RSS - 無為

您在這裡

無為

齊靜

漢語拼音
Qi Jing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

湯黎路

漢語拼音
Tang LiLu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳存榮

漢語拼音
Wu Cunrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宣昌能

漢語拼音
Xuan Changneng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王常松

漢語拼音
Wang Changsong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.二級大法官 2.審計師

何忠友

漢語拼音
He Zhong You 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1965 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周密

漢語拼音
Zhou Mi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1982 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2003/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/3
共青團
正副處級
特殊關係 備註

何映華

漢語拼音
He Yinghua
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1949
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈北海

漢語拼音
Shen Beihai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1954 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1971/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葉冬松

漢語拼音
Ye Dongsong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1977/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"高級經濟師 "

頁面